Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng 5 dự án, gói thầu tại các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc, hoàn thành.

Đối tượng thanh tra lần này là Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế là chủ đầu tư các dự án, gói thầu; các nhà thầu, đơn vị tư vấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay.

Đây là đoàn thanh tra liên ngành, thành viên của đoàn gồm 12 người đến từ Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an tỉnh...

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra theo nội dung của quyết định này; báo cáo kết quả thanh tra; kiến nghị xử lý qua thanh tra theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định tại Khoản 1 điều 48 Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Hải Hà