Tại Quyết định số 156/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL.

Tại Quyết định số 158/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Cả hai quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2023.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng trao nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện sau khi thực hiện sáp nhập Vụ Thi đua, Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ. Đó là:

Quyết định số 159/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 165/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 166/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm ông Hà Minh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 167/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Đặng Phương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 169/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm bà Tô Linh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2023.

Thái Hải