Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra trên địa bàn được tiến hành theo đúng quy định của Luật Thanh tra, không xảy ra việc chồng chéo trong hoạt động của ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng đã rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, trả kết quả và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý I, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 22 cuộc thanh tra, trong đó có 15 cuộc chuyển từ kỳ trước sang và 7 cuộc triển khai trong kỳ, đã kết thúc 11 cuộc thanh tra đối với 14 đơn vị.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 176,84 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 78,14 triệu đồng, xử lý khác 98,7 triệu đồng, kiểm điểm đối với 4 tổ chức và 24 cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Thực hiện xong 13 kết luận thanh tra (bao gồm cả kết luận từ 6 tháng chuyển sang), đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 115 triệu đồng; xử lý hành chính 10 tổ chức, 35 cá nhân có sai phạm.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra còn thực hiện 8 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (3 cuộc chuyên biệt và 5 cuộc lồng ghép nội dung tài chính ngân sách), đã kết luận 5 cuộc đối với 7 đơn vị.

Thanh tra chuyên ngành toàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai 52 cuộc thanh tra, kiểm tra theo các chuyên ngành gồm 20 cuộc theo kế hoạch và 32 cuộc đột xuất, đã kết thúc, ban hành kết luận 45 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 177 tổ chức và cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 82 tổ chức và cá nhân có sai phạm với tổng số tiền 3.274,55 triệu đồng.

Các cơ quan quản lý Nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 3.201,45 triệu đồng, xử lý khác 73,1 triệu đồng, ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền xử phạt là 427,5 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc với 6 đối tượng, đã thực hiện (bao gồm cả các kết luận từ năm 2023 chuyển sang) thu 3.201,45 triệu đồng về ngân sách Nhà nước, xử lý khác 51,17 triệu đồng, thu tiền xử phạt vi phạm hành chính 270,75 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 1 vụ với 1 đối tượng.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo, bảo đảm thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật; nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng đến Nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, tập trung vào việc triển khai, quán triệt những nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra.

Nam Dũng