Trong đó, 25 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 5 cuộc thanh tra đột xuất về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, kinh phí; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; việc hoạt động kinh doanh; việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích (5%) và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 85 đơn vị. Kết thúc 5 cuộc tại 8 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 7 đơn vị với tổng số tiền là 42,5 triệu đồng, trong đó kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước số tiền 35,8 triệu đồng và kiến nghị trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền là 6,6 triệu đồng; ngoài ra kiến nghị thu hồi diện tích 35.376 m2 đất về UBND huyện Kbang quản lý.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Các sở, ngành đã triển khai 7 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 119 đơn vị, tổ chức và 172 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 62,09 triệu đồng tại 5 đơn vị và tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 26 triệu đồng đối với 3 tổ chức, 1 cá nhân vi phạm.

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh Gia Lai đã tiếp 69 lượt công dân (tiếp thường xuyên 37 lượt, tiếp công dân định kỳ 32 lượt), trong đó có 1 đoàn đông người. Tiếp nhận 9 đơn khiếu nại, tố cáo; ngoài ra các ngành, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 85 đơn kiến nghị.

Trần Thọ