Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước. Nghị quyết này được áp dụng từ năm ngân sách 2024.

Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% số tiền vào ngân sách đến 50 tỷ nộp

Nghị quyết quy định rõ các cơ quan thanh tra quy định tại Luật Thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, gồm: Thanh tra Chính phủ; thanh tra bộ, thanh tra tổng cục, cục và tương đương; thanh tra tỉnh; thanh tra sở; thanh tra huyện; thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định; thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; thanh tra trong quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước, Cơ yếu Chính phủ.

Nghị quyết 37 cũng quy định rõ các khoản được trích. Đó là, các khoản thu ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; các khoản chi ngân sách Nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về mức trích, theo nghị quyết, Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.

Thanh tra tỉnh; thanh tra bộ; thanh tra tổng cục, cụ thuộc bộ và tương đương; cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; thanh tra trong quận đội, công an, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan cơ yếu Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

Thanh tra huyện; thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định; thanh tra sở được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

5 khoản chi được sử dụng kinh phí trích

Đáng chú ý, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định rõ việc sử dụng kinh phí được trích. Theo đó, cơ quan thanh tra chỉ được sử dụng khoản tiền trích để chi cho các nội dung sau:

- Chi cho công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan thanh tra.

- Chi tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, hội nghị, hội thảo; chi cho các đoàn đi học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra.

-  Chi khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mức chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thanh tra không vượt quá 1 lần tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo quy định của pháp luật cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đối với công chức của cơ quan thanh tra tại bộ, ngành, địa phương được hưởng thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù chỉ được áp dụng một mức cao nhất theo cơ chế, chính sách đặc thù của bộ, ngành, địa phương hoặc mức chi khen thưởng, động viên theo quy định của nghị quyết này.

- Chi nghiệp vụ đặc thù phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan thanh tra lập dự toán kinh phí được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Cơ quan thanh tra thuộc ngân sách Nhà nước cấp nào thì ngân sách Nhà nước cấp đó có trách nhiệm bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước hằng năm số kinh phí được trích.

Việc quyết toán chi kinh phí được trích thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Hương Giang