Việc ban hành đề án nhằm triển khai kịp thời, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, TC.

Công tác PCTN, TC vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành cương quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ GTVT sẽ lấy phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý tham nhũng (TN), TC là quan trọng, cấp bách; gắn công tác PCTN, TC với đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ GTVT trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý TN, TC, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành; thực hiện nghiêm việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm noi gương; khuyến khích sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động giám sát, phát hiện và tố cáo hành vi TN, TC.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi TN, TC ngay từ đơn vị, doanh nghiệp và sự tác động tiêu cực của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi TN, TC, vi phạm pháp luật khi bị phát hiện…

Để công tác PCTN, TC đạt hiệu quả cao, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ GTVT đã đề ra một số giải pháp:

Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong PCTN, TC…

Chủ động nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực của tổ chức, cá nhân để xây dựng quy định và cơ chế tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát PCTN, TC, trong đó tập tung một số lĩnh vực:

Công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung các dự án trọng điểm quốc gia (dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành…).

leftcenterrightdel
 Bộ GTVT sẽ chủ động nhận diện những công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: TQ

Hoạt động cấp phép, cho phép, thỏa thuận về các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đăng kiểm, quản lý chất lượng và đấu thầu các công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngành GTVT.

Các lĩnh vực nhạy cảm khác thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ GTVT như: Công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng thể chế; quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức; quản lý bảo trì khai thác công trình giao thông (đặc biệt là các công trình ngầm, công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, công trình hàng hải, đường thủy nội địa, cảng hàng không, cảng biển…).

Quản lý tài chính công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; công tác đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT, đặc biệt là phương tiện, thiết bị nhập khẩu…

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm soát tài sản thu nhập, kiểm toán nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, nhạy cảm, dễ phát sinh TN, TC.

Tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác phối hợp để huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thực hiện công tác PCTN, TC…

Trần Quý