Đảm bảo tính toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm

Chương trình THTK, CLP tỉnh Sơn La năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

Chương trình bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp theo Chương trình THTK, CKP tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; đảm bảo tính toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm. 

Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc THTK, CLP cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn theo thẩm quyền có liên quan đến công tác THTK, CLP.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN). 

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. 

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời…

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Việc THTK, CLP năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 cần bám sát các nhóm giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của cấp mình, đơn vị mình. Có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2023 và việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP.

Đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được UBND tỉnh thành lập, có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2023 của doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc THTK, CLP trong tiêu dùng cá nhân.

Cơ quan thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, thanh tra các sở, ban ngành hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN, UBND cấp huyện, UBND cấp xã./.

 

Trần Kiên