Trong năm, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác PCTN. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược Quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cũng được UBND tỉnh triển khai quyết liệt, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành kế hoạch để thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh” nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật PCTN. Tất cả 22/22 cơ quan chuyên môn, hành chính trực thuộc UBND tỉnh; 15/15 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thế hóa bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên cổng, trang thông tin điện tử, trên báo, đài phát thanh và truyền hình, đài truyền thanh cấp huyện…

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai được 1.018 cuộc tuyên truyền các chính sách pháp luật, trong đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật PCTN với hơn 280.000 lượt cán bộ, công chức và lượt người dân tham dự; ban hành văn bản phát động phong trào hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” với hơn 560 bài tham gia dự thi, gửi về Thanh tra Chính phủ…

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị và trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh thực hiện 38 cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, phát hiện 1 vụ (tại huyện Giồng Riềng) có vi phạm các quy định về công khai. Đồng thời, thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn; qua đó đã phát hiện 5/17 vụ có vi phạm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng), xử lý hành chính đối với 30/36 cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ. Trong năm, thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 77 cuộc thanh tra, kết thúc 57 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 20,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 13,875 tỷ đồng, đã thu hồi được 11,397 tỷ đồng… Xử lý hành chính đối với 71 tập thể, 191 cá nhân và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ với 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ngoài ra, qua rà soát đã chuyển 1 cuộc thanh tra (thanh tra đối với Vườn Quốc gia U Minh Thượng, năm 2020) có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng cũng được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ với 6 bị can với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, đề nghị truy tố 1 vụ 2 bị can. Hiện tiếp tục điều tra 4 vụ với 4 bị can. Viện KSND thụ lý 3 vụ với 4 bị can; truy tố chuyển tòa án nhân dân 2 vụ với 3 bị can, chuyển hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ với 1 bị can. TAND hai cấp thụ lý 4 vụ với 5 bị cáo, đã xét xử trả hồ sơ bổ sung 1 vụ với 1 bị cáo, hiện án chờ xét xử là 3 vụ với 4 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là hơn 2,88 tỷ đồng, đã thu hồi được 579 triệu đồng.

Ngoài những mặt tích cực đã đạt được, UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết còn một số hạn chế trong công tác PCTN tại địa phương như: Công tác tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa sâu rộng; các giải pháp phòng ngừa được ban hành nhiều nhưng hiệu quả còn chưa cao; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn do hành vi vi phạm ngày càng tinh vi; công tác tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chủ yếu do cơ quan chức năng phát hiện.

Nhận định về nguyên nhân của những hạn chế này, theo UBND tỉnh Kiên Giang, một số quy định về biện pháp phòng ngừa còn chưa cụ thể, rõ ràng như chuyển đổi vị trí công tác, xung đột lợi ích, việc tặng quà và nộp lại quà tặng; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đất đai, đầu tư xây dựng… có nơi chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa nghiêm…

Bước sang năm 2022, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN và tổ chức thực hiện; tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham những theo quy định của Luật PCTN; đẩy mạnh dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng…

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các đơn vị trên toàn tỉnh; các cơ quan thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gắn với việc phát hiện các hành vi tham nhũng…

Chu Tuấn