Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã có Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 28/11/2023 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Giang đã có Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ ngày 16/1/2024 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2024. 

UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 18/1/2024 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình của địa phương. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Trong quý I/2024, các địa phương, đơn vị đã ban hành 104 văn bản để thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo báo cáo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các khâu, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình về quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, đất đai, đầu tư xây dựng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tài chính; thực hiện tốt quy chế chi tiêu, quy chế dân chủ ở cơ sở...

UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Tiếp tục thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tổ kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Bắc Giang. Tổ kiểm tra công vụ đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công vụ năm 2024.

Từ đầu năm đến nay, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng công chức, viên chức chưa chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc, thái độ, tác phong làm việc; đi làm muộn so với giờ quy định của Nhà nước; vắng mặt tại cơ quan, đơn vị không có lý do; chưa niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo quy định; phòng làm việc chưa gọn gàng, sạch sẽ. Tổ kiểm tra đã lập biên bản các trường hợp vi phạm và đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm theo đúng quy định.

Về kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 18 vụ/37 bị can; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 3 vụ/13 bị can; đang điều tra 15 vụ/24 bị can.

Viện Kiểm sát Nhân dân đã thụ lý 9 vụ/29 bị can.

Tòa án Nhân dân đã thụ lý sơ thẩm 14 vụ/41 bị cáo về tham nhũng.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện mới là 1,126 tỷ đồng. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã thu hồi, bồi thường là hơn 1,5 tỷ đồng.

Thanh Hoa