Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 227/TTr-TTBT ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022.

Kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu là đánh giá sát thực trạng việc triển khai thực hiện công tác PCTN của tỉnh năm 2022 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn phục vụ việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá công tác PCTN theo bộ chỉ số nói trên, triển khai thực hiện việc đánh giá và gửi kết quả về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh.

Trong tổ chức thực hiện, thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu, phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, kịp thời và hiệu quả; thời hạn gửi báo cáo trong cuối tháng 4/2023 (qua Thanh tra tỉnh).

UBND tỉnh Bình Thuận  giao Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh thẩm định, chấm điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; xem xét thành lập tổ giúp việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 (nếu cần thiết); căn cứ bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, tích cực đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định báo cáo đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 (kèm theo các tài liệu kiểm chứng) chậm nhất ngày 25/5/2023 để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Sau khi có báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến báo cáo đánh giá gửi theo đường văn thư đến Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ; đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ pacac4@thanhtra.gov.vn theo yêu cầu và thời gian quy định của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Thuận  yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động giao nhiệm vụ, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nguồn nhân lực để tổ chức triển khai thực hiện ngay khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Lan Vy