Theo quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ký ban hành, tỉnh Bắc Ninh lựa chọn ra 10 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập.

Cụ thể gồm: 4 đơn vị cấp sở (Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính); 2 đơn vị thuộc UBND tỉnh (Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Phát triển đất); 2 đơn vị cấp huyện (Quế Võ và Yên Phong); 1 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống.

Bên cạnh đó, tỉnh lựa chọn xác suất 1 người đại diện phần vốn Nhà nước trong 3 công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Ninh, để tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, mục đích của việc kiểm soát tài sản, thu nhập là để làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Trên cơ sở kết quả xác minh, kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực.

Người thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập phải có trách nhiệm ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, giải thích, chứng minh rõ về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê khai liền kề trước đó.

Thực hiện quy định, Thanh tra tỉnh đã tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên 29 cán bộ tại 10 đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập. Trong đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính mỗi đơn vị 2 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 người; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất mỗi đơn vị 1 người; huyện Quế Võ 8 người; huyện Yên Phong 6 người; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống 3 người và 1 người được lựa chọn ngẫu nhiên từ 1 trong 3 công ty có vốn Nhà nước (Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Ninh).

Quá trình lựa chọn người kê khai tài sản, thu nhập để xác minh, Thanh tra tỉnh đã mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Thanh tra tỉnh cho biết, sẽ tiến hành thực hiện trình tự xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về thời kỳ xác minh, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành xác minh thông tin về tài sản, biến động tài sản trong các bản kê khai từ lần đầu đến bản kê khai hàng năm năm 2022; xác minh thu nhập từ thời điểm khê khai hàng năm năm 2021 đến thời điểm kê khai hàng năm năm 2022. Việc xác minh được tiến hành từ tháng 3 và kết thúc trong năm 2023.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh khẳng định hoạt động xác minh tài sản, thu nhập đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng, được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người được xác minh và thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật, thông tin, báo cáo...

Hải Hà