Báo cáo công tác PCTN, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban Cán sự Đảng Chính phủ (từ 26/12/2021 đến 25/12/2022) của UBND tỉnh Bình Định gửi Thanh tra Chính phủ cho biết, trong năm 2022, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 616-QĐ/TU ngày 02/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Quyết định số 582- QĐ/TU ngày 28/4/2022 về ban hành Quy chế Phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; UBND tỉnh ký Quy chế Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác PCTN, tiêu cực.

UBND tỉnh và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành 133 văn bản để chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác PCTN năm 2022; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14- KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực; Chương trình Hành động số 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp và một số nhiệm vụ khác có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và trong nhân dân bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm có hiệu quả; chỉ đạo thực hiện đăng tải các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị. 

Trong kỳ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực như: Văn bản số 8086/UBND-NC ngày 21/12/2021 về tăng cường các biện pháp PCTN trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2022 về công tác PCTN năm 2022; Văn bản số 525/UBND-NC ngày 26/01/2022 về thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/4/2022 về việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 93/KH-UBND  ngày 04/7/2022 thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Văn bản số 5222/UBND-NC ngày 09/9/2022 thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực; Văn bản số 5961/UBND-NC ngày 13/10/2022 về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Văn bản số 6405/UBND-NC ngày 01/11/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022; Kế hoạch số 151/KH- UBND ngày 01/11/2022 thực hiện Chương trình Hành động số 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 6933/UBND-NC ngày 18/11/2022 về thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022.

UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu, báo cáo đề xuất, thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong kỳ, UBND tỉnh đã thực hiện kịp thời, đẩy đủ, đúng thời gian quy định các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất về công tác PCTN theo quy định của Thanh tra Chính phủ; thực hiện báo cáo tổng kết công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn từ ngày 01/7/2012 đến 31/3/2022; chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN, tiêu cực, qua đó đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực theo quy định của Đảng và Nhà nước.