UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua kế hoạch về công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn, nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019, Nghị định 130/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN.

Đồng thời qua đó, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí.

UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN và chương trình hành động về PCTN, gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về PCTN. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đặc biệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý…

Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các địa phương, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: Đầu tư, tài chính ngân sách, mua sắm công, tài nguyên và môi trường, công tác cán bộ, công tác giáo dục, đào tạo, y tế…

Ngoài hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN, các địa phương, đơn vị phải chọn thêm hình thức công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị…

Một số nhiệm vụ cụ thể được yêu cầu thực hiện như: Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành…

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp… Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật…

Các sở, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Thực hiện công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN; giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; phát huy vai trò của xã hội (trong đó có báo chí, dư luận...) trong công tác PCTN…

Đức Anh