UBND tỉnh Bình Định ngày 14/10 đã có báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gửi Thanh tra Chính phủ, nêu rõ: UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thường xuyên, nghiêm túc công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc.

Trong kỳ, một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành 72 cuộc kiểm tra và 197 cuộc tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Kết quả chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 113 cuộc thanh tra hành chính tại 164 đơn vị, phát hiện các sai phạm về kinh tế 21.724 triệu đồng và 529.972 m2 đất các loại; đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 18.473 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán...) 3.251 triệu đồng và 527.248 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 12 tập thể và 38 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 02 vụ có dấu hiệu của tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Cụ thể: Huyện Tây Sơn thanh tra công tác quản lý tài chính tại Ban Quản lý Cấp và thoát nước huyện, phát hiện đơn vị chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán, nhân viên Ban Quản lý thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ với tổng số 1.039.892.597 đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước số tiền trên, đồng thời xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Huyện Phù Mỹ thanh tra quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, phát hiện việc cấp giấy chứng nhận vượt diện tích so với thực tế 3.163 m2, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 2.724 m2 đất, kiến nghị xử lý khác 437 m2, đồng thời xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Thanh tra các sở, ban thuộc tỉnh đã tiến hành 383 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đoàn và 2.676 lượt kiểm tra, thanh tra độc lập trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý tại 13.755 lượt tổ chức, cá nhân, phát hiện 2.846 lượt tổ chức, cá nhân có sai phạm, vi phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 3.006 triệu đồng, đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 1.153 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về đơn vị 17 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 1.836 triệu đồng; ban hành 2.655 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 118 tổ chức và 2.537 cá nhân với tổng số tiền 12.791 triệu đồng.

Đối với chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, UBND tỉnh đã chỉ đạo người đứng đầu các ngành, địa phương gương mẫu thực hiện và chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới gương mẫu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Chương trình Hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua triển khai thực hiện, người đứng đầu nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong, lề lối làm việc, quan hệ với dân, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo phổ biến quán triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Đồng thời với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền các cấp đãchú trọng chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, giám sát công tác PCTN, đi đôi với việc tổ chức thực hiện tốt quy định của pháp luật, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thực tiễn thực hiện đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về PCTN.

Tuy nhiên, trong kỳ vẫn còn một số nơi buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu giám sát, kiểm tra nên đã để xảy hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ngoài 02 vụ việc phát hiện qua hoạt động thanh tra như đã đề cập ở trên đang được các cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, qua hoạt động giải quyết tố cáo đã phát hiện 01 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật).


Huyền Anh