Tiếp nhận giải quyết 54.142 TTHC 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong quý I/2024, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát TTHC; thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC.

Ban hành 15 quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở; ban hành mới 56 TTHC, sửa đổi, bổ sung 45 TTHC; cùng với đó chú trọng việc rà soát, đơn giản hoá TTHC. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc niêm yết, công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 23 phản ánh, kiến nghị, xử lý và công khai kết quả xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo quy định. 

Về giải quyết TTHC, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 54.142 TTHC; đã giải quyết 53.051 TTHC.

Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các quy trình nội bộ, quy trình điện tử được ban hành, bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, sử dụng cơ chế đăng nhập, xác thực thông tin từ Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng DVCQG; tính đến nay, toàn tỉnh có 538 dịch vụ công trực tuyến tích hợp.

Cập nhật, bổ sung, tích hợp giải pháp ký số từ xa đối với chữ ký số công cộng do doanh nghiệp cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; chính thức đưa kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân tỉnh Sơn La vào hoạt động, triển khai kết nối với kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVCQG. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để phục vụ Đề án 06/CP.

Về cung cấp dịch vụ công, bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của địa phương lên Cổng DVCQG, cổng dịch vụ công tỉnh; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp theo lộ trình, hướng dẫn. 

Chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện; trong tháng 2/2024, chỉ số tổng hợp tỉnh Sơn La đạt 62,67/100 điểm, đứng thứ 37/63 cả nước. 

Quán triệt, chỉ đạo bộ phận một cửa các cấp tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi sử dụng các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý.

Về tiến độ thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ thiết yếu theo Đề án 06/CP; triển khai 5/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố danh mục TTHC với 101 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. 

Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Đã hoàn thành việc hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; đã kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã được thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ cả 4 cấp từ Cổng DVCQG đến hệ thống thông tin TTHC của tỉnh, cấp huyện, xã. Thực hiện kết nối, liên thông với hệ thống thông tin của các bộ, ngành: CSDL quốc gia về dân cư; hệ thống CSDL bảo hiểm xã hội; hệ thống CSDL đất đai; hệ thống CSDL bảo trợ xã hội; liên thông các dịch vụ công thiết yếu…

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử, đạt 100%; đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khác trên trục liên thông văn bản quốc gia…

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Dự kiến trong tháng 4/2024, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2024. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, trong quý I năm nay, trên địa bàn tỉnh, các TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đồng bộ với Cổng DVCQG. Chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp ngày càng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ trên 99%. 

Bên cạnh những mặt tích cực, còn một số tồn tại, hạn chế như việc số lượng hồ sơ giao dịch TTHC thông qua phương thức trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3), toàn trình so với số lượng TTHC của cấp huyện vẫn còn thấp. Việc giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn trên phần mềm một cửa. Tiến độ hoàn thiện, kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư còn chậm…

Trần Kiên