Trình bày kết quả nghiên cứu đề tài, PGS.TS Vũ Công Giao nhận định, quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng (PCTN) có mối liên hệ chặt chẽ và đều có tác động rất lớn đến sự phát triển của các quốc gia. Thực tiễn trên thế giới đã minh chứng rằng, sự hưng thịnh hay suy vong của một đất nước phụ thuộc phần lớn vào năng lực quản lý và sự liêm chính, trong sạch của bộ máy công quyền…

Như các quốc gia khác, sự phát triển của đất nước, mức độ thành công trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và thực hiện các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ở Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào kết quả thực hiện quản trị tốt và PCTN… Mặc dù từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và PCTN, song kết quả đạt được trên cả hai lĩnh vực này đến nay vẫn còn hạn chế…

Với mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa quản trị tốt và PCTN, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp thúc đẩy quản trị tốt nhằm nâng cao hiệu quả PCTN ở nước ta trong thời gian tới, đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận và quản trị tốt và mối liên hệ với PCTN; sự cần thiết và những yêu cầu đặt ra với việc thực hiện quản trị tốt để PCTN ở Việt Nam hiện nay; thực trạng và giải pháp thúc đẩy một số nguyên tắc quản trị tốt và PCTN ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng về quản trị tốt nhằm PCTN, đề tài đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN gắn với các nguyên tắc của quản trị tốt ở Việt Nam hiện nay, bao gồm:

Hoàn thiện pháp luật về PCTN gắn với nguyên tắc pháp quyền, đặc biệt là kiểm soát quyền lực; gắn với nguyên tắc về trách nhiệm giải trình để xây dựng chế độ công vụ liêm chính; gắn với nguyên tắc về minh bạch, đặc biệt liên quan đến quyền tiếp cận thông tin và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; gắn với nguyên tắc về sự tham gia của người dân trong quản trị Nhà nước; gắn với nguyên tắc về tính kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong quản trị Nhà nước…

TS Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương cho rằng, đề tài có tính thời sự cao, báo cáo tổng thuật thể hiện chi tiết, sâu sắc các vấn đề về quản trị tốt, và chỉ ra được mối quan hệ giữa quản trị tốt và PCTN.

Đề tài lấy quản trị tốt làm mục tiêu PCTN, vì quản trị tốt là vấn đề mới nên đề tài đã lấy tính phổ quát của thế giới để soi vào hệ chính trị, pháp lý của Việt Nam để đánh giá thực trạng là phù hợp.

Về giải pháp, đề tài đưa ra những giải pháp phù hợp khi đề tài đã nêu ra trong tám nguyên tắc quản trị tốt, Ban chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn phù hợp một số nguyên tắc quản trị tốt gắn với PCTN của Việt Nam…

Bên cạnh kết quả đạt được, đề tài cần làm rõ thêm mối quan hệ giữa quản trị tốt và PCTN theo hướng cân bằng nội dung của cả hai vấn đề này. Về giải pháp, cần đặt các tiêu đề về giải pháp hoàn thiện pháp luật, bổ sung thêm thông tin về vấn đề này trong năm 2021 và năm 2022, đặc biệt là các Nghị quyết mới được ban hành.

ThS Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đánh giá cao sản phẩm nghiêm cứu của đề tài, đây là sản phẩm nghiên cứu công phu về quản trị tốt nhằm PCTN ở Việt Nam.

Góp ý hoàn thiện kết quả nghiên cứu, ThS Phạm Thị Thu Hiền cho rằng, đề tài cần bổ sung thêm vai trò, ý nghĩa của quản trị tốt với công tá PCTN; phần đánh giá thực trạng đang thiên nhiều về thực trạng áp dụng nguyên tắc quản trị tốt, do đó, đề tài cần bổ sung thực trạng PCTN để đảm bảo sự hài hòa, cân đối về nội dung giữa hai vấn đề này; đánh giá PCTN cần gắn với việc thực hiện chức năng của các cơ quan thanh tra Nhà nước; về giải pháp, nêu quan điểm của đề tài vận dụng nguyên tắc quản trị tốt vào PCTN…

TS Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tính mới, tính cấp thiết và kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề có hàm lượng khoa học cao, có giá trị ứng dụng thực tiễn tốt, kết quả đề tài mở ra những tiếp cận mới về quản trị tốt và hoàn thiện thể chế về PCTN.

TS Nguyễn Quốc Văn đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài cần phân tích ngắn gọn, tường minh hơn mối quan hệ giữa quản trị tốt và PCTN; lý thuyết về quản trị tốt cần được thể hiện rõ nét hơn và cần cập nhật các văn bản có liên quan đến quản trị tốt và PCTN; đề tài đưa ra hệ thống giải pháp hoàn thiện thể chế theo nguyên tắc quản trị tốt, bên cạnh đó, cần bổ sung giải pháp khác về thực hành quản trị tốt.

 

Thái Hải