Để thực hiện hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử, việc quản lý và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, chủ tịch UBND các quận, huyện: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số.

Tập trung đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; gắn kết việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và quá trình tiếp nhận; nâng cao chất lượng trong việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Lưu ý, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng quy định.

Tiếp tục tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử, triển khai báo cáo điện tử và khai thác, phát huy hiệu quả các công cụ kỹ thuật số, kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành, giám sát thực thi.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thành và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị mình và tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của TP.

Bảo đảm nguồn lực triển khai; khẩn trương hoàn thiện các hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến đến người dân về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai vận hành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kim Thành