Theo đó, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của thanh tra tỉnh gồm 09 thủ tục.

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng gồm có: Quy trình kê khai tài sản thu nhập, quy trình xác minh tài sản thu nhập, quy trình tiếp nhận yêu cầu giải trình và quy trình thực hiện việc giải trình.

Về khiếu nại, tố cáo: Quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn, quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu, quy trình giải quyết khiếu nại lần hai và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công theo nội dung trên.

Các quy định trên được căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan và theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

Sự thay đổi này thay thế cho Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.

Theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND, ngoài các thủ tục hành chính liên quan trên, còn có quy trình thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Đinh Mười