UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, TP thuộc tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không tham mưu hay giải quyết công việc.

Tập trung, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sinh kế, việc làm cho người dân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài, khi chưa thật cấp thiết để tập trung cho công việc của những tháng còn lại trong năm 2023. Các trường hợp thật sự cần thiết, khi đi phải tuân thủ quy định và được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Đối với các văn bản có tính chất quan trọng, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp ký, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Huyền