Cuộc họp đã tập trung vào nhiều nội dung liên quan đến triển khai chữ ký số; xây dựng, quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai chuyển đổi số, khung cấu trúc dữ liệu số; và bảo đảm an toàn an ninh mạng, việc lập thêm các đầu mối công nghệ thông tin tại các đơn vị theo chủ đề liên quan…

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc bộ đã có các báo cáo cụ thể liên quan đến nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó nêu rõ thực trạng những việc làm được, hạn chế, nguyên nhân và thách thức trong triển khai các mảng công tác này trong ngành Ngoại giao.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, tiếp tục quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, bước đầu tạo cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện, thúc đẩy căn bản công tác mang tính cấp bách và chiến lược của ngành Ngoại giao thời gian tới.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải đi đôi với việc đổi mới tư duy quản lý, phương pháp và lề lối làm việc. Trong đó trọng tâm từ nay đến hết năm 2025 phải đưa giải quyết tất cả dịch vụ công của Bộ lên môi trường số và kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia.

Dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với công tác cải cách hành chính và chuyến đổi số, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị cần có “cuộc cách mạng về nhận thức”, tiếp tục quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính.

Ông cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, là trách nhiệm của tất cả các đơn vị và Cơ quan đại diện, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị là quan trọng nhất.

“Ở đâu, người đứng đầu quan tâm, quyết liệt, ở đó cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến và ngược lại”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cho rằng việc triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải xuất phát từ lợi ích của người dân, Bộ trưởng quán triệt sâu rộng tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ.

Bộ trưởng lưu ý Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan cần bám sát, quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số mà Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, ông chỉ rõ các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay như đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; cập nhật lên cổng dịch vụ công quốc gia; giải ngân dự án Chính phủ điện tử cũng như các nhiệm vụ về chuyển đổi số... sẽ sớm được đưa vào triển khai ngay trong 6 tháng đầu năm 2024.


Thanh Thanh