1. Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 4 như sau:

“2. Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác.

4. Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 4 Điều 5 như sau:

“c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên từ trước Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo quy định Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Đối với công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên đã hoặc đang công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, có thời gian công tác 05 năm trở lên đã hoặc đang công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang giữ ngạch chuyên viên hoặc đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra Nhà nước theo yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, có thời gian công tác 05 năm trở lên đã hoặc đang công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý tương đương cấp phó trưởng phòng cấp huyện trở lên”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Đối với công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền có thời gian công tác 05 năm trở lên.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang giữ ngạch chuyên viên hoặc đang hưởng lương ở ngạch chuyên viên trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền có thời gian công tác 05 năm trở lên”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 8 như sau:

“a) Văn bản phê duyệt quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác của cơ quan có thẩm quyền.

b) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo quy định tại khoản 3 Điều 48, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Trường hợp miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức các chức danh chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện; giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề nghị thống nhất miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức gửi Chánh Thanh tra tỉnh, văn bản phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức và gửi kèm các tài liệu có liên quan”.

6. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Điều động thanh tra viên

Trường hợp điều động Thanh tra viên thuộc thanh tra sở, Ban Dân tộc, thanh tra huyện, thị xã, thành phố: Giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề nghị thống nhất điều động thanh tra viên gửi Chánh Thanh tra tỉnh, văn bản phải nêu rõ lý do điều động và gửi kèm các tài liệu có liên quan”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Phối hợp với giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức các chức danh chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện và việc điều động thanh tra viên”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức các chức danh chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện theo thẩm quyền; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức các chức danh chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện và việc điều động thanh tra viên”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm đ khoản 4 Điều 5 và Điều 11 của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở, Ban Dân tộc; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang.


Huyền Anh