Tham gia tập huấn, các cơ sở được cập nhật những quy định mới về ATTP như Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/9/2018 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/9/2018 quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Qua buổi tập huấn, các cơ sở sản xuất thực phẩm được giải đáp các thắc mắc, cập nhật thêm các quy định mới về ATTP góp phần nâng cao kiến thức để áp dụng vào việc sản xuất thực phẩm.

Hồng Lê