UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn TP, công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, trong khi đó nhiều địa phương còn chủ quan, lơ là.

Việc kiểm tra nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND cấp xã, cấp huyện và các tổ chức được giao quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng trái phép, gây thất thoát lãng phí trong sử dụng dụng tài nguyên đất.

Qua kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công; thực hiện có hiệu quả việc quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế của TP, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục đối với các vi phạm đã được thống kê tại các kết luận thanh tra; áp dụng các biện pháp, giải pháp đã được UBND TP chỉ đạo.

Đồng thời, yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; rà soát các khu vực chưa có quy hoạch và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực chưa có quy hoạch theo quy định...

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và áp dụng những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND TP đối với các vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích.

TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục xong các vi phạm đã được nêu tại các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND TP trước 15/11/2024.

Hải Hà