Theo Kế hoạch số 44/KH-BCĐ, ngày 23/02/2024 của BCĐ tỉnh Hoà Bình (sau đây gọi là BCĐ tỉnh), năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của BCĐ tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Hội Nông dân các cấp - cơ quan thường trực BCĐ thực hiện tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tiếp công dân theo định kỳ của tỉnh, huyện; tiến hành tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân về một số nội dung của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng hòa giải...

Hội Nông dân các cấp - cơ quan thường trực BCĐ phối hợp với các thành viên trong BCĐ tham mưu xây dựng, chỉnh sửa bổ sung các văn bản của BCĐ, các chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, kiện toàn BCĐ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác của BCĐ năm 2024 đạt hiệu quả.

BCĐ tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các huyện, thành phố và cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg...

BCĐ tỉnh yêu cầu BCĐ các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch hoạt động của BCĐ tỉnh, xây dựng chương trình công tác để thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg…

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và 01 năm (trước ngày 05/12) các thành viên BCĐ tỉnh và BCĐ các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ gửi về cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh, chủ trì thực hiện công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của BCĐ và tổng hợp kết quả, báo cáo Trưởng BCĐ tỉnh./.

Trần Kiên