Đã hạn chế phát sinh các “điểm nóng”

Trong quý I năm 2024, tổng số đơn KNTC phát sinh là 289 đơn, giảm 13,9% so với cùng kỳ.

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính… Phát sinh đơn TC hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng... của một cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Mặc dù tình hình phát sinh đơn KNTC giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn phát sinh nhiều, tính chất phức tạp.

Nguyên nhân, về khách quan, do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế; một số vụ việc tố cáo phát sinh từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại.

Về chủ quan, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC và pháp luật có liên quan, nhất là pháp luật về đất đai, dẫn đến một số người dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật, từ đó phát sinh đơn KNTC.

Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa kịp thời giải thích, vận động, hòa giải, xử lý trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC; chưa kịp thời giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền, dẫn đến phát sinh đơn KNTC.

Đối với công tác tiếp công dân, quý I/2024, toàn tỉnh đã tiếp 461 lượt với 589 người được tiếp, 455 vụ việc. Trong đó, gồm 351 vụ việc tiếp lần đầu, 104 vụ việc tiếp nhiều lần, tiếp 9 đoàn đông người với 90 người.

Từ kết quả trên cho thấy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật; thụ lý giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh phát sinh theo quy định.

Việc giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục; bảo vệ họ tên, địa chỉ, thông tin của người tố cáo… Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người tố cáo, tăng cường công tác phối hợp bảo vệ người tố cáo, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo theo đúng quy định.

Làm tốt công tác đối thoại

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, trong kỳ, ngành Thanh tra Lâm Đồng đã tiến hành 2 cuộc thanh tra đối với 2 đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Qua thanh tra, phát hiện các vi phạm chủ yếu như: Tiếp công dân chưa đủ số ngày quy định; việc thi hành các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC còn chậm… Kết thúc thanh tra, đã kết luận những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, đã góp phần chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các cơ quan, đơn vị; giúp công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng hiệu quả, bảo vệ được lợi ích pháp của tổ chức, cá nhân.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành có liên quan, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong quý I năm 2024, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả. Công tác tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả, lãnh đạo các địa phương đã chú trọng đến công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân để chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc.

Việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết KN; khiếu kiện đông người, phức tạp; tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương và địa phương ngày càng giảm.

Thông qua kết quả thực hiện, đã hướng dẫn, vận động, thuyết phục, giải thích, một số vụ việc được người dân đồng tình, rút đơn KNTC, chấm dứt vụ việc; hạn chế phát sinh “điểm nóng” về KNTC trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đồng thời, vai trò của các cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết KNTC được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các huyện, thành phố trong công tác giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Vũ Linh