Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC; chỉ đạo thực hiện nề nếp công tác TCD, tiếp nhận xử lý đơn thư, nâng cao chất lượng công tác giải quyết KNTC.

Hàng tháng, sau các phiên TCD định kỳ của Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh, việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được quan tâm nên các nội dung KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân cơ bản được xử lý, giải quyết.

Cơ quan thanh tra Nhà nước, cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KNTC của các ngành đã làm tốt vai trò phối hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC, kể cả việc xin ý kiến tư vấn hướng dẫn để xử lý vướng mắc, khó khăn trong giải quyết nên đã góp phần giải quyết tốt các KNTC phát sinh ở cấp cơ sở.

Đáng chú ý, thực hiện Kế hoạch 363 và Kế hoạch 1910 của Thanh tra Chính phủ về rà soát, giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, đến nay trải qua quá trình rà soát, chỉ đạo xử lý các cấp, ngành của tỉnh đã tham mưu giải quyết dứt điểm 15 vụ việc (trong đó có 4 vụ việc cơ quan Trung ương chuyển về đã xử lý xong), có 4 vụ việc tổ công tác đã rà soát và đang tiếp tục chỉ đạo xử lý.

Việc thụ lý, tổ chức kiểm tra xác minh, ban hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đối với một số vụ việc còn kéo dài; một số vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện ra các cơ quan Trung ương gây mất ổn định tình hình.

Qua đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh hiện nay không có diễn biến phức tạp; một số vụ việc kéo dài nhiều năm đã được các cấp, ngành tập trung giải quyết, góp phần ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Tuy vậy, việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khi xử lý rác thải, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; kiến nghị phản ánh các nội dung liên quan đến hỗ trợ sau sự cố môi trường biển sẽ tiếp tục phát sinh của công dân.

Một số vụ việc tồn đọng, phức tạp tuy đã được tập trung giải quyết nhưng chưa dứt điểm do còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc công dân tập trung khiếu kiện đông người lên cấp tỉnh, ra Trung ương và đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây áp lực yêu cầu giải quyết làm mất trật tự công công.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp tốt với Ban TCD tỉnh và các sở, ngành liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình KNTC tại các địa phương; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tiềm ẩn phát sinh điểm nóng, không để công dân đi lại nhiều lần, gây bức xúc. Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở những dự báo tình hình, thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên bám sát địa bàn, tập trung giải quyết kịp thời KNTC phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hoà giải gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KNTC trái quy định.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giải quyết KNTC; tăng cường công tác tư vấn, góp ý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi giải quyết vụ việc KNTC phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở để giải quyết các KNTC ngay từ khi mới phát sinh.

Đồng thời, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết TC đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần hạn chế tối đa các đơn thư KNTC.

Xuân Thống