Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, KNTC và PCTN tại Văn phòng ĐKĐĐ, ngày 19/10/2023, Sở TN&MT đã ban hành Kết luận số 4305/KL-STNMT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật đối với đơn vị này, qua đó đã chỉ ra và yêu cầu khắc phục một số tồn tại hạn chế.

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh ký quyết định thành lập tháng 11/2018 trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN&MT và văn phòng đăng ký sử dụng đất thuộc phòng TN&MT cấp huyện; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT tỉnh.

Về công tác TCD, chưa ban hành nội quy, quy chế TCD; chưa bố trí phòng TCD riêng, các điều kiện vật chất như bàn, ghế, phục vụ TCD chưa đảm bảo, chưa niêm yết nội quy, hướng dẫn về quy trình TCD, quy trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; chưa công khai thông tin về thời gian TCD thường xuyên, lịch TCD định kỳ của người đứng đầu đơn vị. 

Sở TN&MT yêu cầu cần xây dựng và ban hành nội quy, quy chế TCD; bố trí phòng và trang thiết bị cần thiết bảo đảm điều kiện phục vụ TCD... Thực hiện TCD định kỳ; mở sổ TCD, thực hiện việc ghi chép vào sổ.

Về công tác xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, qua kiểm tra hồ sơ xử lý đơn cho thấy việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định; việc xử lý đơn TC đối với một số vụ việc chưa đảm bảo, chưa thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục; không ban hành quyết định thụ lý TC hoặc thông báo không thụ lý TC đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; thời gian xử lý đơn chậm...

Thanh tra đã kiến nghị Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Việc xử lý đơn phải đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. Mở Sổ theo dõi đơn thư và tổ chức, phân công viên chức, người lao động thực hiện theo dõi tiếp nhận đơn thư đảm bảo xử lý đầy đủ, đúng quy định.

Thực hiện xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục; bảo vệ bí mật, thông tin của người người TC theo quy định của Luật TC năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật TC.

Tổ chức sắp xếp lại hồ sơ xử lý đơn thư để đảm bảo lưu trữ đầy đủ, khoa học, thuận tiện trong công tác tra cứu, tổng hợp, quản lý. Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, quy định pháp luật của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở TN&MT về công tác TCD, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Trong công tác PCTN, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; triển khai, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, lãng phí; chú trọng công tác tự kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 20/UBND-NC ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh về xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và các văn bản chỉ đạo của sở về nội dung này. Triển khai thực hiện cuộc vận động “cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Tăng cường các giải pháp PCTN, công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị; ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế định mức tiêu chuẩn; thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn…

Kết luận thanh tra số 4035/KL-STNMT của Sở TN&MT chỉ rõ trách nhiệm cụ thể: Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ, trưởng các phòng: Hành chính - Tổng hợp, Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận; các cá nhân được giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trên chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế.

Quá trình tổ chức thực hiện yêu cầu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Sở TN&MT tỉnh trước 31/12/2023.

Thanh tra sở chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra.

Xuân Thống