Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-BDN ngày 09/5/2024 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phối hợp TCD phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 15/5/2024, UBND tỉnh Sơn La ban hành Văn bản số 2047/UBND-NC, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, tổ chức nắm chắc tình hình KNTC; Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

Chủ động xây dựng kế hoạch TCD của địa phương, thành lập tổ công tác để chủ động phối hợp, kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài của địa phương. Tổ chức và trực tiếp TCD, đối thoại để giải quyết kịp thời các vụ KNTC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài; chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban TCD tỉnh và các cơ quan liên quan để nắm tình hình KNTC; kịp thời trao đổi thông tin về những trường hợp công dân KNTC đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan cấp tỉnh và Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 

Trong trường hợp có công dân tập trung đông người để KNTC tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thì lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường lực lượng phối hợp với công an tại địa bàn, ban TCD các cấp và các cơ quan liên quan để tiếp, giải thích, vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo trình tự và thẩm quyền. 

Đối với những trường hợp địa phương có công dân cố tình lưu trú tại Thành phố Hà Nội thì lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có công dân khiếu kiện cùng tổ công tác phối hợp với Thường trực TCD của Quốc hội, Ban TCD Trung ương và các cơ quan TCD tại Trụ sở TCD Trung ương để tiếp, giải thích, vận động và phải có trách nhiệm đưa công dân trở về địa phương. 

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc KNTC phức tạp; đồng thời, có biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế việc công dân tập trung KNTC đông người, vượt cấp; bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng lợi dụng quyền KNTC để tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Trụ sở TCD và tại nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo cấp tỉnh; báo cáo kịp thời các vụ việc đột xuất, phức tạp trong ngày (nếu có) theo quy định. 

Lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc đột xuất, phức tạp (nếu có) trong thời gian diễn ra kỳ họp để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Trần Kiên