Theo đó, toàn tỉnh tiếp 13.108 lượt (tăng 4,9%) với 14.731 lượt người (tăng 11,4%) thuộc 12.948 vụ việc (tăng 4,9%); có 37 đoàn đông người (giảm 38,3%). Riêng Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 47 lượt/1.066 người/30 vụ việc, có 12 đoàn đông người. Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp ở tỉnh tiếp nhận 9.404 đơn thư các loại và đã xử lý gần 9.400 đơn.

Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết KN,TC. Nhờ đó, đã hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, toàn tỉnh chủ động nắm tình hình KN,TC trên địa bàn, đặc biệt là ở các địa phương tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để tập trung đôn đốc, phối hợp giải quyết, xử lý; chú trọng giải quyết đối với những vụ việc liên quan đến đất đai.

UBND tỉnh đặt ra yêu cầu trong năm 2024 là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết KN,TC, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những yếu kém, vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác TCD, giải quyết KN,TC của công dân.

N. Phó