Trong đó thu hồi, bồi thường 180,6m2 đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản sử dụng trước ngày 01/7/2004, diện tích đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản nhận chuyển nhượng từ bà Lê Thị Lan là không đúng.

Ông Nguyễn Đình Cương đề nghị được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 180,6m2 là đất trồng cây lâu năm cùng  thửa với thửa đất ở.

Khiếu nại của ông Nguyễn Đình Cương đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định số 5709/QĐ-UBND ngày 13/9/2023. 

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Đình Cương khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo trình bày của ông Nguyễn Đình Cương, thửa đất ở của gia đình đang sử dụng có nguồn gốc được bố mẹ để lại khi san hộ.. Gia đình đã sử dụng ổn định, liên tục không tranh chấp, không lấn chiếm. Mục đích sử dụng là đất ở, thời điểm sử dụng vào mục đích đất ở từ năm 1989 đến nay. Quá trình sử dụng đất năm 1998 khi đo vẽ bản đồ địa chính, đơn vị đo đạc đã tự tách một phần diện tích đất của gia đình ra thành một thửa đất riêng có diện tích 400m2, loại đất Ao. Việc đơn vị đo đạc đã tự tách một phần diện tích đất ở của gia đình thành một thửa đất Ao là không đúng với thực tế sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đình Cương không đồng ý Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc thu hồi đất của gia đình, cụ thể: Diện tích đất 180,6m2 thuộc một phần thửa đất số 153, tờ bản đồ số 01 được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ là đất nuôi trồng thủy sản, không cùng thửa với thửa đất ở là không đúng. 

Ông Nguyễn Đình Cương đề nghị được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 180,6m2 thuộc một phần thửa đất số 153, tờ bản đồ số 01 là đất trồng cây lâu năm cùng thửa với thửa đất ở.

Qua xác minh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, hộ ông Nguyễn Đình Cương sử dụng thửa đất ở và vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 10, diện tích nguyên thửa 750,0m2, loại đất ở (T), bản đồ địa chính xã Tân Trường đo vẽ năm 1998, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 06/01/1994.

Diện tích 180,6m2 đất ông Nguyễn Đình Cương đang khiếu nại không cùng một thửa đất đang có nhà ở, thuộc thửa đất số 31a, tờ bản đồ số 10, diện tích 400,0m2, loại đất Ao, bản đồ địa chính xã Tân Trường năm 1998; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê năm 2022 đang trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

Căn cứ Khoản 1, Điều 103, Luật Đất đai năm 2013:“Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở”; Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc xác định loại đất đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 11, Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện như sau: “Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng”. Như vậy, việc ông Nguyễn Đình Cương khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 180,6m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa với thửa đất ở là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 20/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Đình Cương khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 180,6m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa với thửa đất ở là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Nguyễn Đình Cương không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

 
Phạm Thanh