Đây là chỉ đạo tại Kết luận số 95/KL-UBND của UBND thành phố Hà Nội về nội dung tố cáo đối với ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Trước đó, công dân tố cáo ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc quy hoạch G2/THCS, G2/NT2, G2/CX, G2/P2, G2/P3 phụ cận tuyến đường 40m phường Long Biên đối với 3 hộ gia đình gồm ông Nguyễn Viết Tĩnh; bà Nguyễn Thị Lệ; bà Nguyễn Thị Thùy Dung không đúng quy định.

Theo tố cáo, quyết định cưỡng chế thu hồi đất có thời hạn thực hiện trong 1 năm (từ 21/11/2022 đến 21/11/2023); không thông báo cụ thể thời điểm cưỡng chế. Công dân chỉ được Công an phường, quận thông báo vào ngày 15/12/2022 thông báo là ngày 16/12/2022 tổ chức cưỡng chế. Khi tổ chức cưỡng chế gia đình không có mặt, UBND quận Long Biên đã cưỡng chế toàn bộ tài sản của 3 hộ gia đình trái quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.

3 hộ gia đình không có nơi ở khác trên địa bàn phường. Tại quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của các hộ được bố trí căn hộ tái định cư, tuy nhiên UBND quân Long Biên không bố trí sắp xếp tái định cư hay trả bằng tiền để các hộ có nơi ở hoặc tự phá dỡ mà đã cắt, phá khóa, thu tài sản, phá dỡ nhà ở của công dân.

Qua xem xét thấy, UBND quận Long Biên cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 3 hộ dân là đúng theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo mẫu quy định. UBND quận Long Biên có các thông báo thời gian cụ thể thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gửi công dân và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Long Biên, trên đài phát thanh phường Long Biên, trụ sở tổ dân phố.

Việc công dân tố cáo ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Long Biên có thời hạn thực hiện trong 1 năm, không thông báo cụ thể thời điểm cưỡng chế là không chính xác. UBND quận Long Biên cưỡng chế toàn bộ tài sản của 3 hộ gia đình trái quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, là không chính xác.

UBND thành phố xác định, nội dung công dân tố cáo này là sai.

Về thời hạn cưỡng chế, ngày 18/11/2022, UBND quận Long Biên có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 3 hộ gia đình. Ngày bàn giao quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cho các hộ là ngày 22/11/2022. Như vậy, sau 15 ngày (đến ngày 7/12/2022) là đến thời hạn thi hành nhưng UBND quận Long Biên tại quyết định cưỡng chế thu hồi đất lại ghi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 21/11/2022, là chưa đảm bảo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về việc tái định cư cho các hộ dân, tại quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 3 hộ gia đình, UBND quận Long Biên đã nêu cụ thể diện tích căn hộ tái định cư, số căn hộ, tại nhà NO15C phường Thượng Thanh. UBND phường Long Biên đã có biên bàn giao Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ các hộ và thông báo công khai phương án. Ngày 31/10/2022, UBND quận Long Biên có Thông báo số 734/TB-UBND đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND phường Long Biên có biên bản giao thông báo, tại danh sách giao cột ký nhận có ghi ông Tĩnh đã nhận và nhận hộ cho hộ bà Lệ, bà Dung nhưng không ký nhận. Tuy nhiên, 3 hộ không nhận tiền, nhận nhà tái định cư.

UBND thành phố xác định, việc công dân tổ cáo UBND quận Long Biên không bố trí sắp xếp tái định cư hay trả bằng tiền đề các hộ có nơi ở, là không chính xác. Như vậy, nội dụng công dân tố cáo, là sai.

Hoàng Long