Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định số 3090/QĐ- UBND ngày 5/6/2023 về việc thụ lý và giao Chánh Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo tiếp của công dân đối với UBND phường Phú La, quận Hà Đông về vi phạm khi lập 3 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, số 11, 01, 03/BB-VPHC ngày 8/11/2010 cho các đối tượng vi phạm là ông Bùi Thế An, Nguyễn Vân Vệ (vợ là bà Nguyễn Thị Hậu) và ông Nguyễn Tuấn Mạnh, là không đúng đối tượng.

Chánh Thanh tra thành phố đã có Báo cáo số 4776-TTTP(P1) ngày 27/9/2023 về kết quả xác minh gửi Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả xác minh cho thấy, diện tích đất nông nghiệp của các hộ bà Nguyễn Thị Hậu vợ của ông Nguyễn Văn Vệ (đã chết), ông Nguyễn Tuấn Mạnh và ông Bùi Thế An có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo số liệu, ông Nguyễn Văn Vệ (vợ là bà Nguyễn Thị Hậu) được giao 681m2. Ông Nguyễn Tuấn Mạnh vợ là bà Phạm Thị Tâm được giao 348m2. Ông Bùi Thế An được giao 340m2, thuộc tờ sơ đồ số 4, xứ đồng Man Dộc, sơ đồ giao ruộng năm 2002.

Quá trình sử dụng, thời điểm năm 1994, năm 2003, các hộ ông Nguyễn Văn Vệ có vợ là bà Nguyễn Thị Hậu, ông Nguyễn Tuấn Mạnh và ông Bùi Thế An đã chuyển nhượng cho các ông, bà Đỗ Văn Phong, Đào Thị Nõn, Ngô Tuấn, Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Duy Phụ không phải là người địa phương, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi nhận chuyển nhượng đất không làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 1993, Điều 9, 11 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, nay là Điều 188, 190, 191 Luật Đất đai năm 2013.

Do đó, chủ thể có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp là người được Nhà nước giao đất nên chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với chủ thể được giao đất.

Tại thời điểm năm 2010, UBND phường Phú La và Tổ công tác UBND quận Hà Đông đã phát hiện các hộ bà Nguyễn Thị Hậu, ông Nguyễn Tuấn Mạnh và ông Bùi Thế An vi phạm và đã lập 3 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 01, 03, 11/BB-VPHC ngày 8/11/2010, trong đó xác định đối tượng vi phạm là bà Nguyễn Thị Hậu là vợ của ông Nguyễn Văn Vệ (đã chết), ông Nguyễn Tuấn Mạnh và ông Bùi Thế An có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích được giao tại thửa đất được giao được quy định.

Việc này đã được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết tại Kết luận số 100/KL-UBND ngày 29/11/2019 kết luận vi phạm trong sử dụng đất đối với bà Nguyễn Thị Hậu là vợ của ông Nguyễn Văn Vệ.

Từ các căn cứ trên, việc công dân tố cáo UBND phường Phú La lập các biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 01, 03, 11/BB-VPHC ngày 8/11/2010 đối với bà Nguyễn Thị Hậu là vợ của ông Nguyễn Văn Vệ (đã chết), ông Nguyễn Tuấn Mạnh, ông Bùi Thế An không đúng đối tượng, là tố cáo sai.

Hoàng Long