Còn nhiều tồn tại, hạn chế

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 9 đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Đống Đa, Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phúc Thọ, Hoài Đức và Thạch Thất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh được lãnh đạo UBND các quận, huyện; thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo, giải quyết; tổ chức bộ máy, cán bộ công chức tiếp công dân của UBND quận, huyện, thị xã, UBND phường, xã, thị trấn được triển khai theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện đúng quy định về tổ chức tiếp công dân; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; quan tâm, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp dân có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách, pháp luật; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết được chú trọng…

Qua kiểm tra, đoàn cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là, việc giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh có vụ việc chưa đảm bảo về thời hạn và theo yêu cầu của TP, có vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài, dẫn đến đơn vượt cấp.

Đáng chú ý, hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều có những vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, có những vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội.

Tại một số đơn vị, việc phân công các cơ quan (ban tiếp công dân, thanh tra, các phòng chuyên môn) tham mưu, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc còn chồng chéo, chưa rõ người, rõ việc, dẫn đến kém hiệu quả trong công tác chung.

Việc tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp các nhiệm vụ được giao tại quyết định giải quyết KN, kết luận giải quyết TC của Chủ tịch UBND TP, chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng đơn vị chưa được chú trọng thực hiện dẫn đến phát sinh đơn; công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa được ứng dụng khoa học, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh.

Một số nội dung quản lý Nhà nước nổi cộm còn tồn tại, phức tạp kéo dài cần phải có biện pháp xử lý, giải quyết như: Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện đông người chưa rõ thẩm quyền và chế tài để giải quyết; việc giải quyết tồn tại trong giao đất dịch vụ chưa có chuyển biến tích cực; tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất giãn dân nông thôn (triển khai thực hiện theo Luật Đất đai 1993 và Luật Đất đai 2003) đến khi Nhà nước thay đổi quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất dẫn đến bức xúc khiếu kiện của người dân đã được phê duyệt danh sách, đã nộp tiền nhưng chưa được nhận đất…

Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý đơn thư thống nhất toàn TP

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư, hạn chế công dân khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiện toàn ban tiếp công dân, bộ phận tiếp dân đảm bảo bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị trong tiếp dân, giải quyết đơn, nhất là trong công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo rõ người, rõ việc; quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp dân với tinh thần phục vụ nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

Nghiêm túc tổ chức thực hiện và làm tốt công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP giao về giải quyết đơn; nhiệm vụ được giao tại các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC của Chủ tịch UBND TP, chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng sở, ban, ngành.

Đối với các đơn vị được kiểm tra kết luận, UBND TP có văn bản chỉ đạo cụ thể, Chủ tịch TP yêu cầu, các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo kiến nghị của đoàn kiểm tra. Các đơn vị còn lại, chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch, có phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch TP cũng chỉ đạo, các đơn vị cần tăng cường phối hợp, xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn trong giải quyết vụ việc. Nội dung xin ý kiến phải cụ thể, sát với thực tiễn; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hạn chế công dân tập trung đông người khiếu kiện lên các cơ quan TP, Trung ương.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết KN, TC, Chủ tịch TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì cùng Thanh tra TP và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất thiết lập hệ thống phần mềm quản lý đơn thư, giải quyết KN, TC, phản ánh, kiến nghị thống nhất toàn TP...

Liên quan đến những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, TP giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND TP giải quyết vụ việc tồn tại, phát sinh.

Với những tồn tại, vướng mắc tại các dự án giao đất giãn dân nông thôn thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã, rà soát, tổng hợp, làm rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc từng dự án, tham mưu việc chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2024.

Hải Hà