Đến ngày 09/12/2022 được UBND thành phố Thanh Hóa cấp lại giấy chứng nhận, diện tích 1.021,2m2, trong đó 600m2 đất ở và 421,2m2 đất trồng cây lâu năm; ông Ba không đồng ý và khiếu nại, đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận hạn mức đất ở là 880m2 (diện tích theo hồ sơ 299/TTg).

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 13665/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho ông Nguyễn Văn Ba có nội dung: “Công văn số 5944/UBND-TNMT ngày 15/10/2021 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, đối với các trường hợp được áp dụng hạn mức công nhận diện tích đất ở không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương theo Khoản 2, Điều 103, Luật Đất đai (trường hợp thửa đất ở có vườn ao được hình thành trước ngày 18/12/1980) thì hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với địa bàn các phường thuộc thành phố Thanh Hóa không quá 450m2 = (90m2 x 05 lần), địa bàn các xã thuộc thành phố Thanh Hóa không quá 600m2 = (120m2 x 05 lần).

Do đó, việc ông Nguyễn Văn Ba khiếu nại yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận hạn mức đất ở đối với thửa đất đang sử dụng với diện tích 1.000m2 là không có cơ sở”.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Ba tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, thửa đất hộ ông Nguyễn Văn Ba có nguồn gốc đất thổ cư trước ngày 18/12/1980, được hình thành trước thời điểm được công nhận là đô thị (thời điểm đang là xã nông thôn thuộc huyện Quảng Xương, năm 2012 được sáp nhập về thành phố Thanh Hóa và năm 2021 mới được công nhận là phường), nên căn cứ các quy định tại: Điều 5; Khoản 1, Điều 7, Quyết định số 4463/2014/QĐ- UBND ngày 12/12/2014 và Điều 1, Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh, diện tích đất ở hộ ông Ba được xác định theo địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh: “Đối với địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, tối đa 200m2/hộ đối với các vị trí còn lại”. Do đó, hạn mức công nhận đất ở của hộ ông Ba được xác định là 880m2, theo diện tích trong hồ sơ 299/TTg (nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở 200m2).

Ông Nguyễn Văn Ba khiếu nại, đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận hạn mức đất ở là 880m2 đối với thửa đất gia đình ông đang sinh sống ở phố Quyết Thắng, phường Quảng Thịnh là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 14/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Văn Ba khiếu nại, đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận hạn mức đất ở là 880m2 đối với thửa đất gia đình đang sinh sống ở phố Quyết Thắng, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa là có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Ba theo quy định của pháp luật.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu ông Nguyễn Văn Ba không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

Huyền Châu