Trong năm 2023, toàn TP Cần Thơ tiếp nhận 2.917 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 191 đơn so với năm 2022).

Qua phân loại, có 2.616 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua xử lý, có 869 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại, tố cáo 147 đơn; kiến nghị, phản ánh 722 đơn). Còn lại 1.747 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết theo quy định.

Đã giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 95,92%; giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh đạt tỷ lệ 100%.

UBND TP Cần Thơ đánh giá, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm tích cực, thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Tiên Phong