Quý I, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 501 lượt/681 người đến trụ sở tiếp công dân và các cơ quan Nhà nước trình bày 434 vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh (có 176 vụ khiếu nại, 35 vụ tố cáo và 223 vụ việc kiến nghị, phản ánh), trong đó có 06 đoàn đông người/04 vụ việc với 73 người tham gia.

Qua tiếp công dân, các cấp, các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tiếp nhận, xử lý 981 đơn thư; trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 819 đơn, gồm 235 đơn/235 vụ khiếu nại, 35 đơn/35 vụ tố cáo và 549 đơn/545 vụ kiến nghị, phản ánh.

Trong tổng số 235 vụ khiếu nại, liên quan đến lĩnh vực hành chính có 221 vụ, chiếm 94,04%; lĩnh vực tư pháp có 03 vụ, chiếm 1,28%; lĩnh vực khác có 11 vụ, chiếm 4,68%.

Trong tổng số 35 vụ tố cáo, liên quan đến lĩnh vực hành chính có 32 vụ, chiếm 91,43%; lĩnh vực tư pháp có 03 vụ, chiếm 8,57%.

Qua tiếp nhận đơn thư, các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sự việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật đối với các đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 132 đơn/vụ KN, 10 đơn/vụ TC và 371 đơn/vụ kiến nghị, phản ánh.

Trong tổng số 132 vụ KN thuộc thẩm quyền, đến nay thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 115 vụ (đạt tỷ lệ 87,12%). Qua giải quyết KN đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 2.000 triệu đồng.

Trong số 10 vụ TC thuộc thẩm quyền, đến nay thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 09 vụ (đạt tỷ lệ 90%). Qua giải quyết TC, các cấp, các ngành đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 7,18 triệu đồng

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng. Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay còn 14 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi ở Trung ương và địa phương hoặc đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để KN kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại nhiều lần và ban hành văn bản trả lời không xem xét lại nội dung KN, thông báo không thụ lý giải quyết KN nhưng công dân vẫn không chấp hành, lợi dụng quyền dân chủ tiếp tục KN kéo dài. Cụ thể như sau:

Có 06 vụ việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng và đòi lại đất cũ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, giải quyết và có ý kiến kết luận chỉ đạo giải quyết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện, gồm: Bà Đỗ Thị Hương, bà Phạm Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Hồng ở huyện Phù Cát; bà Bùi Thị Hương, bà Cao Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Hai ở thành phố Quy Nhơn.

Có 06 vụ việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đòi lại đất cũ đã được các cấp chính quyền giải quyết theo thẩm quyền, đúng pháp luật, gồm: Nguyễn Thị Nhiều, Đinh Thị Hồng ở thành phố Quy Nhơn; bà Bùi Thị Thuận, Dương Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Chu ở huyện Phù Mỹ; bà Phạm Thị Kim Chung ở huyện Phù Cát.

Có 02 vụ việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng và đòi lại đất cũ đã được các cấp chính quyền và tòa án các cấp giải quyết: bà Lê Thị Hồng Độ và ông Trần Phước Lợi ở thành phố Quy Nhơn.

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/02/2023. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra, rà soát lại các vụ việc nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5/2023.

Quỳnh Vy