Báo cáo Chính trị trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tạp chí Thanh tra luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Thanh tra Chính phủ.

Đảng viên Chi bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận; nêu cao tinh thần trách nhiệm; cơ sở vật chất luôn được đảm bảo phục vụ cho điều kiện làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cấp ủy, lãnh đạo Tạp chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu, phục vụ tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, luôn chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác; trong sinh hoạt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được năng lực, sở trường của công chức, viên chức, người lao động; quan tâm chăm lo nâng cao quyền lợi và đời sống của cán bộ trong đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ luôn trao đổi với lãnh đạo Tạp chí Thanh tra để thống nhất, tạo điều kiện cho đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: LP

Thực hiện tốt các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường các biện pháp phát hiện, giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể cấp ủy; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Có thể nói, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tạp chí Thanh tra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có sự đổi mới trong cách thức lãnh đạo tổ chức thực hiện như ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, phân công các đồng chí trong Ban Chi ủy phụ trách các mảng công việc cụ thể để bám sát và hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra; chỉ đạo đảng viên tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

Tại Đại hội, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành đôi khi còn bị gián đoạn, thiếu tập trung; việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính quyền đôi khi còn nể nang; trong nhiệm kỳ còn có đảng viên bị khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3).

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; tích cực, chủ động, kịp thời nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cấp ủy cấp trên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: LP

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phối hợp, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của Tạp chí tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Và xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên tổ chức, quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tạo điều kiện và kịp thời sắp xếp bố trí cho đảng viên trong Chi bộ được tham gia các lớp tập huấn quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên.

Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên không vi phạm kỷ luật; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Hoàng Thái Dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Tạp chí Thanh tra. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội cũng như các ý kiến tham gia tại Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Ban Chi ủy cũng thẳng thắn chỉ ra được một số hạn chế, thiếu sót do khách quan và chủ quan.

“Chi bộ Tạp chí Thanh tra nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và những những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây, Chi bộ luôn phát huy được những thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra”, Phó Bí thư Đảng ủy Hoàng Thái Dương khẳng định.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy Hoàng Thái Dương, Chi bộ Tạp chí Thanh tra đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa 2020 - 2025 gồm 2 đồng chí.

Lê Phương