Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cục IV cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục luôn tích cực, chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP, Tổng TTCP, Phó Tổng Thanh tra phụ trách để thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong đó nổi bật là công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo đánh giáo tình hình tham nhũng và công tác PCTN trong phạm vi cả nước; công tác xây dựng thể chế; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã tích cực, chủ động phối hợp với Đảng ủy TTCP phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy, các Chi bộ đã thực hiện tốt chế độ họp, sinh hoạt, hoạt động theo quy định; nghiêm túc thực hiện các quy định về văn hóa thanh tra, văn hóa công sở, vệ sinh môi trường; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chính sách điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ khi có chủ trương của Ban Cán sự Đảng TTCP; kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: LP

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 345/CT-TTCP.  

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục IV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện và nâng cáo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN, nhất là công tác nắm tình hình tham nhũng, công tác hoàn thiện thể chế, tổng hợp, cáo cáo về công tác PCTN; báo cáo hàng năm của Chính phủ về công tác PCTN; tổ chức tốt các hoạt động thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và hợp tác quốc tế về PCTN.

100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% các Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Chi bộ xuất sắc; Đảng bộ Cục đạt danh hiệu Đảng bộ xuất sắc. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 1 đến 2 quần chúng ưu tú có đủ điều kiện vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tích cực nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị; phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định đảng viên không được làm…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết).