Khối Thi đua Các Cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Ninh gồm 8 đơn vị: Sở Nội vụ; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp. Năm nay, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh là Trưởng khối.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Ứng - Trưởng khối Tthi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2023.

Phong trào thi đua năm nay được khối tập trung vào 9 nội dung. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm mà mỗi đơn vị đã đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc của tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ người lao động; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Ứng - Trưởng khối Thi đua phát động phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: HH

Các đơn vị trong khối cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của tỉnh, theo tinh thần Chi thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

Gắn công tác khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác bình xét khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự thống nhất cao với các nội dung thi đua năm 2023. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, các đơn vị thành viên khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2023 đã đề ra.

Dự hội nghị, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đánh giá cao Khối Nội chính trong những năm qua đã làm tốt các phong trào thi đua. Đồng thời, đề nghị, thời gian tới, khi Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực mong các đơn vị cập nhật thông tin về những quy định mới, để thực hiện đầy đủ, tránh những trường hợp đáng tiếc...

Hải Hà