- Trong diễn văn khai mạc Đại hội của Tổng Bí thư có nói về công tác xây dựng Đảng. Là Uỷ viên Trung ương Đảng, ông có mong mỏi gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

+ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là báo cáo rất quan trọng, kể cả báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội mà trong đó nêu lên nhiều thành công, thách thức trong nhiệm kỳ vừa qua và nêu nhiều yêu cầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. 

Tổng Bí thư có nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa. Tức là, chúng ta tiếp tục kiên trì và kiên quyết thực hiện nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, đặc biệt là ba nội dung trọng tâm. Đó là yêu cầu quan trọng cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, vì xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo.

Thời gian qua, Đảng đã thực hiện thành công sứ mệnh này vì Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa những gì mà khoá XI chưa làm được, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với những kỳ vọng của nhân dân.

- Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII này, nhiều vị lãnh đạo lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn cần có những cơ chế kiểm soát quyền lực. Ông bình luận gì về điều này?

+ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng, trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước, của nhân dân, tức là kiểm soát quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng. 

Đảng lãnh đạo đất nước, xã hội, nhưng ngược lại, Đảng cũng phải phục tùng lợi ích của nhân dân, vì mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân cũng là người giám sát Quốc hội, giám sát hoạt động của Đảng.

- Để người dân có thể tham gia vào quá trình giám sát cần cụ thể hoá bằng những cơ chế, chính sách như thế nào, thưa ông?

+ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Lãnh đạo của Đảng thể hiện qua lãnh đạo xã hội, thể hiện qua hoạt động của Chính phủ, hoạt động của Quốc hội đều có cơ chế giám sát. Như quy chế dân chủ cơ sở, Thanh tra Nhà nước, Thanh tra nhân dân (giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng). Có rất nhiều cơ chế giám sát đúng như phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", chỉ một số nơi chưa làm tốt chứ cơ chế đã đầy đủ.

Tôi hi vọng rằng sau Đại hội này chúng ta sẽ được phổ biến, quán triệt các cương lĩnh của Đảng trong đó có cơ chế giám sát để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

- Trước thềm Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ Đại hội. Có ý kiến đề nghị, bên cạnh việc phản bác thì cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin chính thống để đẩy lùi những thông tin không đúng. Bộ trưởng suy nghĩ gì về điều này?

+ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Không phải chỉ kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội cũng như hoạt động chính trị lớn của đất nước, bên cạnh sự hưởng ứng của nhân dân thì không thể tránh khỏi những hoạt động của thế lực thù địch gia tăng chống phá.

Đại hội Đảng là một sự kiện lớn, chính vì vậy thời gian qua chúng ta chứng kiến một số hoạt động sai trái cả trên môi trường mạng cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để đập lại những luận điệu sai trái đó góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại các hoạt động sai trái đó.

Trước đây, các thế lực thù địch đưa ra các trang "Quan làm báo", "Dân làm báo" một thời cũng có ảnh hưởng nhất định nhưng sau đó báo chí đã tuyên truyền, đập tan ý đồ đó. Nhân dân ta từ đó không ai truy cập nữa. 

Hiện nay, các thế lực thù địch này đã đổi sang một giao diện mới, có thể với phương thức mới, trước mắt người ta truy cập vào. Nhưng tôi tin tưởng rằng nhân dân cũng sẽ bỏ qua giống như trang "Quan làm báo", "Dân làm báo" trước đây.

Chúng tôi đề nghị báo chí cần góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ là đường lối, chính sách của Đảng mà còn có trách nhiệm đưa ra những lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của thế lực thù địch. 

Cần thực hiện tốt hơn nữa quy chế cung cấp thông tin và người phát ngôn để cung cấp kịp thời những thông tin đúng, nhanh nhạy nhất các thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các địa phương. Từ đó dùng những thông tin chính thống đẩy lùi những thông tin tiêu cực, dùng thông tin tốt đẩy lùi thông tin xấu. Từ đó thông tin tốt, lành mạnh phát triển và thông tin xấu độc không còn đất sống.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Nguyên (Ghi)