Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho thấy, trong 9 tháng năm 2018, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng, 2 đảng viên. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu giúp việc, các tổ chức Đảng cơ sở, tổ chức Đảng dưới cơ sở kiểm tra đối với 421 tổ chức Đảng, 887 đảng viên.

Đến nay, đã kiểm tra xong và kết luận đối với 378 tổ chức Đảng, 6 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật; kiểm tra xong, kết luận đối với 539 đảng viên, 6 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát thường xuyên đối với 16 tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh mở rộng nội dung và giám sát được 239 tổ chức đảng, 541 đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng và 116 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng và 47 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang xem xét quyết định thi hành kỷ luật với 1 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên với các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm 2018, đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác đề ra trong tháng 11.

Trong những tháng còn lại, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, hoàn thành 100% chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

TQ