Bí thư Đoàn Khối cơ quan Trung ương cũng nhắc lại chỉ tiêu quan trọng hàng đầu như: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Đây là các chỉ tiêu rất cần các cán bộ đoàn chủ chốt suy nghĩ để chuẩn bị các giải pháp thực hiện.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đáng chú ý khác cũng được Hội nghị đặt ra như: 5 triệu ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên; 30 triệu cây xanh trồng mới; hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh niên...

Theo các báo cáo viên, 11 nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng đã được Quyết nghị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã được Đoàn khối cơ quan Trung ương gắn vào 8 chỉ tiêu chủ yếu của Đoàn khối. 

Trong nhiệm kỳ  2017-2020, Đoàn khối sẽ có 100% cơ sở đoàn triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 90% đoàn viên, thanh niên trở lên đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc cụ thể học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn khối sẽ phấn đấu trong nhiệm kỳ có 1.000-1.500 công trình, đề tài khoa học các cấp do thanh niên làm chủ nhiệm đề tài hoặc do tổ chức Đoàn đảm nhận; mỗi năm Đoàn cơ sở trở lên có ít nhất 1 công trình thanh niên; ít nhất 70% Chi đoàn có từ 1 phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực và 100% Chi đoàn có từ 1 đến 2 sinh hoạt chuyên đề hàng năm.

Để đạt được 8 chỉ tiêu chủ yếu thì Đoàn khối Cơ quan Trung ương đã xác định 6 nhóm giải pháp cơ bản, tập trung vào 3 khâu đột phá. Trong đó, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn; tăng cường tổ chức các hoạt động tham vấn hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, trọng tâm và nâng cao chất lượng Chi đoàn.

Nhấn mạnh các chỉ tiêu quan trọng bắt đầu từ việc tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên, thanh niên, trong đó đi đầu gương mẫu phải là cán bộ đoàn chủ chốt. Dẫn dắt từ câu chuyện thời sự liên quan đến việc dùng mạng xã hội hiện nay, Bí thư Đoàn khối Trần Hữu chia sẻ, một bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên đang thể hiện sự dễ dãi qua việc like, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin vụ việc tiêu cực trên mạng xã hội.

“Đây là điều cần nhìn nhận nghiêm túc để đoàn viên, thanh niên có trách nhiệm hơn. Làm sao, mỗi thanh niên like, chia sẻ nhiều hơn công việc tốt, tấm gương tốt như Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng: Mỗi ngày có 1 tin bài tốt và mỗi tuần có một câu chuyện đẹp” được lan tỏa...”, báo cáo viên định hướng.

Hữu Oanh