Theo nghị quyết, các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được bổ sung vào chương trình năm 2019.

3 dự án luật này sẽ được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Cùng với đó, đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

QH cũng quyết định điều chỉnh thời gian trình 3 dự án luật khác. Cụ thể: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (lùi từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (lùi từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp 10); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (lùi từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp 10).

Cần thời gian để sửa Luật Đất đai

Trước khi QH biểu quyết thông qua nghị quyết, có ý kiến ĐB đề nghị, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai chỉ lùi 1 kỳ họp, tức là trình QH cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 8.

Giải trình, theo Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 8 chỉ còn khoảng 4 tháng, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định rất nhiều như tổng kết, đánh giá tác động, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra....

“Qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị 2 dự án luật này, UBTVQH nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật”, Chủ nhiệm Ủy nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định báo cáo.

Để đáp ứng yêu cầu quản ý kinh tế - xã hội, một số ĐB đề nghị bổ sung vào chương trình Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai.

Theo UBTVQH, nội dung này khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Trong khi, dự kiến chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình QH.

Rõ trách nhiệm cơ quan không hoàn thành chương trình xây dựng luật

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại Kỳ họp thứ 9, sẽ trình QH thông qua 9 dự án luật, trong đó có luật:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp…

QH cũng quyết định, tại Kỳ họp thứ 10, sẽ trình QH thông qua 7 dự án luật, trong đó có Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính….

Để đảm bảo chất lượng công tác xây dựng luật, pháp lệnh, QH yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo QH.

QH cũng yêu cầu đoàn ĐBQH và ĐBQH dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; tăng cường tham gia thảo luận, tranh luận góp phần hoàn thiện các dự án, dự thảo.

 H.Giang