Trao đổi với phóng viên Thanh tra Cuối tháng, TS Lê Tiến Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan T.Ư, Bí thư Đảng ủy TTCP, Phó Tổng Thanh tra Thường trực cho biết: Chương trình Hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ TTCP; tạo sự thống nhất quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TTCP, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong toàn Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ TTCP và các Chi bộ, Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tâm, tận lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

+ Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu vừa nêu, theo đồng chí cần tập trung vào những nội dung gì?
 
Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá X về các Văn kiện Đại hội XI của Đảng do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng (sáng 12/1/2011), phần VIII (Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam) đã nhấn mạnh: Tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ PCTN, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; thực hiện chế độ công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp Nhà nước, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; thực hiện có hiệu quả việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng, tịch thu sung công tài sản tham nhũng và có nguồn gốc từ tham nhũng; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đấu tranh CTN, lãng phí, tiêu cực; tổng kết, đánh giá cơ chế, mô hình tổ chức cơ quan PCTN để có chủ trương, giải pháp phù hợp.
- Trong Chương trình Hành động, Đảng ủy TTCP tập trung vào 5 nội dung cơ bản: Thứ nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thứ hai, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ, Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ tư, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ nội bộ. Thứ năm, tăng cường công tác lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể.

+ Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng các Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh là một công việc không hề đơn giản. Đảng ủy Cơ quan TTCP đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nào cho vấn đề này?

- Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra theo hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tăng cường vai trò cấp ủy trong chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, các Đảng ủy, ban chi ủy phải thường xuyên tổ chức việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng. Thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo (TC), khiếu nại (KN) theo quy định của Đảng. Ngoài ra, phải đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình về những gương người tốt, việc tốt.

+ Nhiệm vụ của Đảng ủy Cơ quan TTCP là lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nêu trong Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng của Ban Cán sự Đảng TTCP. Đồng thời, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Để biến mục tiêu thành hiện thực sẽ phải cần những gì, thưa đồng chí?

- Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp, thống nhất hành động giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng TTCP; cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng ngành.

Đảng ủy TTCP lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; động viên tinh thần cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời khen thưởng, biểu dương đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến.

+ Được biết, Đảng ủy Cơ quan TTCP đang hoàn thiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa thanh tra (VHTT). Xin đồng chí cho biết đôi điều về Dự thảo Nghị quyết này?

- VHTT được thể hiện trong các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN; trong các quy chế làm việc của TTCP, của các cục, vụ, đơn vị; trong các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trong quy chế hoạt động của đoàn thanh tra và nhiều văn bản khác của TTCP. Việc xây dựng và thực hiện VHTT trong Cơ quan TTCP những năm qua đã tác động mạnh mẽ đến chất lượng hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm những giá trị tốt đẹp, bảo đảm sự công bằng xã hội. Vai trò, vị trí của TTCP trong hệ thống thanh tra cũng như quan hệ với các cơ quan chức năng và các chủ thể khác được củng cố vững chắc. Quan hệ ứng xử trong giao tiếp đối với đối tượng thanh tra và nhân dân ngày càng tốt hơn, đã củng cố lòng tin của nhân dân và xã hội vào ngành Thanh tra. Đội ngũ cán bộ thanh tra (CBTT) đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao, giỏi về chuyên môn, tận tuỵ, trung thực, thẳng thắn, biết lắng nghe, cầu tiến bộ, đoàn kết. Nhận thức về giá trị của VHTT trong hoạt động thanh tra và truyền thống ngành Thanh tra của đội ngũ CBTT ngày càng được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong xây dựng VHTT tại Cơ quan TTCP thời gian qua đã có sự đồng thuận lớn, là nguồn lực quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và bảo vệ, phát huy giá trị tốt đẹp mà TTCP và toàn ngành Thanh tra đạt được trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đạt được, việc xây dựng VHTT vẫn còn nhiều bất cập. Đạo đức lối sống của một bộ phận CBTT còn nhiều mặt hạn chế. Trong giao tiếp với đối tượng thanh tra còn chưa thể hiện đúng tư cách, tác phong của người CBTT có văn hóa, chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Cơ quan TTCP. Ngoài ra, cũng còn hiện tượng chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, nói và làm chưa thể hiện với tinh thần xây dựng cơ quan, chưa phát huy tốt những giá trị truyền thống của Cơ quan TTCP, chưa thật sự thấm nhuần quan điểm của Hồ Chủ tịch “thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Những bất cập, hạn chế vừa nêu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng và phát triển ngành Thanh tra. Chính vì thế, tại Nghị quyết về xây dựng VHTT, Đảng ủy đặt mục tiêu xây dựng Cơ quan TTCP trong sạch, vững mạnh và người CBTT có văn hóa. Trong đó, trọng tâm là nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan TTCP, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tạo ra tác phong ứng xử có văn hóa cho cán bộ, công chức của cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong quan hệ với đối tượng thanh tra, với các tổ chức, cá nhân có liên quan và với đồng chí, đồng nghiệp trong Cơ quan TTCP và trong ngành Thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhất công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN.

+ Xin trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy!
Thành Nam Định (Thực hiện)