Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết, Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và bước đầu thu được kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Hơn ai hết, những người làm công tác  VHTTDL phải hiểu, văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, phong phú và hết sức đa dạng. Văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt nào chúng ta cũng nhận thấy sự có mặt của văn hóa.

“Bằng việc thiết kế, khu trú công việc, phải xây dựng môi trường văn hóa, điểm nhấn là môi trường văn hóa doanh nghiệp, từ doanh nhân, những nhân tố quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, nơi mỗi thôn ấp, bản làng, cộng đồng người Việt Nam…Từ đó, giảm bớt đi áp lực, tăng lên niềm tin từ Đảng, Nhà nước và xã hội về ngành Văn hóa” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ VHTTDL tập trung hoàn thiện Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030, Chiến lược về Thể thao, Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong lĩnh vực du lịch, trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Đổi mới tư duy và tiếp cận vấn đề, chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, lấy lại vị trí của ngành. Gắn kết chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong một chỉnh thể thống nhất. Phải xác định rõ, sở mạnh thì Bộ mạnh, Bộ mạnh thì sở mạnh. Bộ có uy tín thì hướng dẫn, hỗ trợ sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thái Hải