UBND tỉnh Yên Bái xác định Công ty Cổ phần Thịnh Đạt mắc một loạt sai phạm về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường, đất đai... và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, xử phạt 310 triệu đồng, do mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang xả thải từ quá trình khai thác với lưu lượng 100m3/ngày đêm, có thông số chì và sắt vượt 2,33 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Xử phạt 310 triệu đồng, do nhà máy này trong quá trình hoạt động xả nước thải từ quá trình tuyển quặng chì, kẽm do có lượng PH10,75 nằm ngoài ngưỡng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Xử phạt 140 triệu đồng, do quan trắc môi trường không đầy đủ theo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại nhà máy tuyển quặng chì, kẽm.

Xử phạt 120 triệu đồng, do đơn vị này không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin.

Xử phạt 90 triệu đồng, do không phân loại chất thải nguy hại theo mã, danh mục, còn để lẫn chất thải nguy hại lẫn chất thải rắn công nghiệp thông thường trong kho lưu trữ chất thải rắn nguy hại tại mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang.

Xử phạt 70 triệu đồng, do đơn vị này không thực hiện đúng, đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đổ đất, đá thải sai quy định).

Xử phạt 30 triệu đồng, do không thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại còn để phế thải dính dầu mỡ ngoài trời...

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang để khắc phục những hậu quả do những sai phạm trong quá trình hoạt động. 

Buộc Công ty Cổ phần Thịnh Đạt trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu nước thải theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Bùi Bình