Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 011/TTr-KSKP ngày 20/3/2024 của Công ty Kim Phát về việc xin dọn dẹp và tận thu số quặng đã tập kết khu nhà máy tuyển quặng tại mỏ quặng sát Làng Đầm, xã Lương Nội.

Theo báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tại Công văn số 3656/STNMT-TNKS ngày 2/5/2024 (kèm theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 15/4/2024 và ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Bá Thước, UBND xã Lương Nội và các tài liệu có liên quan), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo, thống nhất với nội dung đề nghị của Sở TNMT không chấp thuận cho Công ty Kim Phát chế biến, tận thu số quặng đã tập kết tại xã Lương Nội, huyện Bá Thước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giao Sở TNMT có văn bản nêu rõ lý do trả lời và hướng dẫn Công ty Kim Phát nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2338/UBND-CN ngày 23/2/2024 và khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Bá Thước tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Lương Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Kim Phát theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở TNMT những vấn đề vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.                                                                                        

Văn Thanh