Cụ thể là: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (sau đây viết tắt là các trường chuyên biệt).

Quyết định nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện bàn giao nguyên trạng các trường chuyên biệt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban Dân tộc quản lý; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các trường chuyên biệt. Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi các trường chuyên biệt đóng trụ sở chính) thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường chuyên biệt để quản lý theo quy định.

Ủy ban Dân tộc tiếp nhận nguyên trạng các trường chuyên biệt để quản lý theo quy định. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi các trường chuyên biệt đóng trụ sở chính) thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường chuyên biệt để quản lý theo quy định; chỉ đạo các trường chuyên biệt xây dựng phương án, tổ chức thực hiện sắp xếp lại các tổ chức bên trong theo quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.