Tại Nghệ An, việc kiểm toán Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong.

Kiểm toán Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các huyện Tương Dương, Quế Phong và các đơn vị gồm Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trường Cao đẳng Việt Đức và Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, trong quá trình đoàn KTNN làm việc tại địa phương, các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn công tác để thực hiện hiệu quả công tác kiểm toán. Đồng thời, xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến nội dung kiểm toán của đoàn KTNN theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối trong thời gian đoàn làm việc tại địa phương, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, báo cáo giải trình khi cần thiết, chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của KTNN.

Trưởng đoàn Kiểm toán cũng mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị hữu quan để quá trình kiểm toán của đoàn diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu các thành viên đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm bảo mật thông tin trong quá trình kiểm toán, theo đúng quy định pháp luật.

Xuân Thống