Theo nội dung công văn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt (không có lý do) và lãnh đạo 14 sở, các quận, huyện ra về không báo cáo người chủ trì hội nghị tại Hội nghị Phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa TP Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022, diễn ra ngày 15/12/2020, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước và chủ đề công tác của TP Hà Nội năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chủ tịch TP giao Sở Nội vụ Hà Nội theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP có hình thức xử lý cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc quy định trên.

Việc phê bình lãnh đạo 18 đơn vị không chấp hành nghiêm chế độ họp thể hiện rõ quyết tâm của TP trong thực hiện chủ đề, coi kỷ cương, trách nhiệm là hàng đầu để làm tốt các nhiệm vụ chính trị đang đặt ra.

Hải Hà